Process – Laser Spraying

การพ่นเคลือบด้วยเลเซอร์ – Laser Spraying (LS)

การพ่นเคลือบด้วยเลเซอร์ (Laser Spraying or Laser Cladding) นั้นจะทำโดยการป้อนวัสดุเคลือบที่มีรูปร่างเป็นผงผ่านหัวพ่นโดยใช้ผงที่มีรูปร่างเหมาะสมลงในลำแสงเลเซอร์ ลำแสงเลเซอร์จะละลายผงอนุภาคเข้ากับพื้นผิวที่จะเคลือบภายใต้การไหลของแก๊สและความถ่วงจำเพาะของแก๊ส  โดยปกติแก๊สเฉื่อยจะถูกใช้เป็นเจ็ทสเปรย์

 

เนื่องจากความหนาแน่นสูงของพลังงานลำแสงเลเซอร์มีปริมาณขนาดเล็ก ทำให้อัตราการสะสมของวัสดุเคลือบอยู่ในระดับต่ำ ดังนั้นการพ่นเคลือบด้วยเลเซอร์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเคลือบพื้นผิวชิ้นส่วนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนซึ่งไม่ต้องการให้พื้นผิวเกิดการหลอมละลายซึ่งเริ่มมีการนำมาใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไปอย่างแพร่หลาย และกระบวนการนี้ยังเป็นที่สนใจสำหรับหัวข้อการวิจัยเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการการถ่ายเทความร้อนที่ถูกกำหนดไว้เป็นอย่างดีไปยังวัสดุที่จะนำมาพ่นเคลือบ

คุณสมบัติของการพ่นเคลือบด้วยเลเซอร์

  • Melt pool temperature: < 2,500 °C
  • Maximum particle velocity: < 20 m/s
  • Maximum deposition rate: 10 kg/h
  • Process gas: Ar, N2, He